• Imprimeix

Opcions de tractament

Tractament renal

Quin és el tractament de la insuficiència renal crònica avançada?

  • La principal mesura per combatre la insuficiència renal crònica és la prevenció i el tractament precoç de les malalties o situacions que la poden provocar.
  • Quan la insuficiència renal crònica ja està instaurada i està en una fase avançada cal aplicar uns tractaments que substitueixin les funcions dels ronyons. És el que anomenem tractament substitutiu renal.


Quins tipus de tractaments substitutius renals hi ha?

  • Els tipus de tractaments substitutius renals de què disposem en el moment actual són la diàlisi, tant l’hemodiàlisi com la diàlisi peritoneal, i el trasplantament renal (de donant viu o de donant cadàver).
  • Cada tipus de tècnica té les seves indicacions per a cada pacient.
  • Aquests tipus de tractaments no són rígids ni tancats, sinó que el pacient pot passar-ne d'un a l'altre ja sigui per voluntat pròpia o per necessitat mèdica.
  • En alguns casos, es pot fer un trasplantament renal sense tenir que fer abans diàlisi (trasplantament renal anticipat). No obstant això, aquesta opció se sol aplicar quan es diposa d'un donant viu.


En algunes persones que per l'edat o per l'existència de malalties associades greus pot ser aconsellable no fer cap de les teràpies substitutives renals, es pot considerar aplicar un tractament conservador de la insuficiència renal crònica. Aquesta opció anirà encaminada a controlar únicament els diferents trastorns i símptomes a mesura que apareguin en l'evolució progressiva de la malaltia.